Národní přírodní památka Pravčická brána

NPP Pravčická brána je symbolem národního parku a jedním z nejatraktivnějších míst Českého Švýcarska. Vyhlášena byla v r. 1963, nachází se na území okresu Děčín (v katastru obce Hřensko), v Jetřichovických stěnách přibližně 2 km severozápadně od Mezní Louky. Celková výměra NPP je 23 000 m³ a hlavním cílem ochrany se stala skalní brána vytvořená v druhohorních (křídových) pískovcích, která je ukázkovým příkladem modelace zdejšího reliéfu. Chráněny jsou rovněž blízké skalní masivy, hřbety a pilíře využívané jako vyhlídková místa do okolní krajiny. Jejich povrch je rozbrázděn pseudoškrapy, z dalších typických forem jsou zde skalní římsy, úzké převisy, drobné voštiny na stěnách či větší skalní dutiny.

Samotné těleso Pravčické brány se nachází v nadmořské výšce 447 m n. m. a tvoří podélný skalní hřbet orientovaný ve směru SV – JZ, jež vybíhá šikmo ze skalní plošiny. Stejně jako většina zdejších skalních tvarů vznikla i Pravčická brána erozivními procesy z původně masivního pískovcového bloku. V pískovcích se postupně vytvořil úzký skalní ostroh, který byl boční erozí perforován. Docházelo k postupnému rozšiřování vzniklého otvoru až do dnešní podoby. Svými rozměry (výška klenby je 16 m, vlastní oblouk měří 26,5 m) je největší pískovcovou skalní bránou v Evropě.

Tato impozantní skalní brána byla již od 18. století vděčným námětem umělců a zůstala zachycena na četných vyobrazeních. Díky vysoké návštěvnosti zde v roce 1881 vznikl hotel Sokolí hnízdo, který dodnes slouží jako restaurace. Dříve možný vstup na těleso brány byl počátkem 80. let minulého století zakázán z důvodu nadměrné eroze pískovcového oblouku způsobené právě turismem.
Vegetace NPP Pravčická brána je poměrně chudá. Na vrcholech skal nalezneme reliktní bory tvořené borovicí lesní (Pinus sylvestris), břízou bradavičnatou (Betula pendula) a chudým bylinným patrem, v němž rostou borůvka (Vaccinium myrtillus), brusinka (Vaccinium vitis-idaea), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a vřes obecný (Caluna vulgaris). Tato přirozená společenstva jsou ohrožena přítomností invazního druhu borovice vejmutovky (Pinus strobus) a zatím omezeně se šířícího kaštanovníku setého (Castanea sativa), jenž je v této lokalitě pozůstatkem okrašlovacích výsadeb.

Na území rezervace se pravidelně vyskytuje plch velký (Myoxus glis), velmi vzácně také plch zahradní (Eliomys quercinus). V bezprostředním okolí Pravčické brány byl zjištěn výskyt kriticky ohroženého roháčka Ceruchus chrysomelinus.

K Pravčické bráně vede červená turistická značka odbočující z křižovatky „Tři prameny“, jež pokračuje dále jako Gabrielina stezka podél Křídelních stěn až k Mezní Louce.