Národní přírodní památka Rendezvous

Národní přírodní památka Rendezvous  má rozlohu 17,12 hektaru a tvoří ji komponovaný lesní areál s loukou a rybníkem v okolí zámečku Rendezvous, ležícího severovýchodně u Valtic. Byla vyhlášena v roce 1990 k ochraně lesních společenstev panonských doubrav vyvinutých na štěrkopíscích s výskytem vzácné flóry a fauny.
 
Území je budováno terciérními písky a štěrkopísky Vídeňské pánve, které místy pokrývají písčité kvartérní sedimenty. Poblíž silnice se utvořilo mělké prameniště s mokřadními společenstvy a níže v terénní depresi s potokem se nachází rybník Rendezvous.
 
Výskyt teplomilných doubrav na štěrkopíscích je velmi ojedinělý a představuje endemický ekosystém panonika. Hlavními dřevinami jsou dub pýřitý (Quercus pubescens), dub cer (Quercus cerris) a dub letní (Quercus robur), z nichž část populace tvoří velmi rozměrní staří jedinci. Bylinný podrost tvoří četné vzácné druhy, jako například kosatec pestrý (Iris variegata), plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia) či trávy ostřice Fritschova (Carex fritschii) a ostřice křivoklasá (Carex curvata). Pestrá společenstva krátkostébelných trávníků s dominantní ostřicí nízkou (Carex humilis) se vyvinula na nevelké loučce u zámečku, kde lze spatřit i acidofilní druhy, jako lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera). Na jaře louku pokrývá sněhobílý porost bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum) a například z orchidejí zde roste vstavač obecný (Orchis morio). Velmi významné je zastoupení hub, z nichž je mnoho zařazeno na „červený seznam“ ohrožených a vzácných druhů. Patří k nim například kozák topolový (Leccinum duriusculum) či rezavec Andersonův (Inonotus andersonii) a řada dalších druhů vázaných na staré dubové porosty.
 
Z fauny je velmi významný výskyt zástupců hmyzu, z brouků je to například roháč obecný (Lucanus cervus) či tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) a z pavouků například listovník Bucharův (Philodromus buchari) nebo slíďák levhartí (Arctosa leopardus). Z řady druhů motýlů, které se v ČR vyskytují pouze zde, lze uvést například různorožce jižního (Paraboarmia viertlii) a z významných denních motýlů se vyskytují i jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) či ohniváček černočárný (Lycaena dispar). V rybníčku se z obojživelníků vyskytuje čolek dunajský (Triturus dobrogicus) a porosty starých dubů umožňují hnízdění významných druhů ptáků jako strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) či lejsek bělokrký (Ficedula albicollis).
 
Lokalita je pro svou historickou a kulturní hodnotu oblíbeným a snadno přístupným turistickým cílem.