Národní přírodní památka Rešovské vodopády

katastrální území: Rešov, Ruda (obojí obec Horní Město), okres Bruntál, výměra: 71,61 ha, nadmořská výška: 401 – 558 m, datum vyhlášení: Dne 26.4. 1966 byla jako chráněný přírodní výtvor vyhlášena pouze skalní soutěska s vodopádem v rozsahu 6,3 ha.   V současných dimenzích bylo nově území vyhlášeno 25.10.1989.
 
Chráněné území se nachází v jihozápadní části Nízkého Jeseníku, cca 7 km jihozápadně od města Rýmařov. Zahrnuje zalesněné sevřené údolí říčky Huntavy při soutoku s Tvrdkovským potokem, mezi obcemi Rešov a Ruda.

Zřízeno bylo pro ochranu unikátního geologického fenoménu, který vytváří říčka Huntava hluboce zaříznutým kaňonovitým údolím se skalními soutěskami, vodopády a peřejovitými úseky. Dále i k ochraně komplexu významných, ve struktuře a druhové skladbě přírodě blízkých lesních porostů, pokrývajících strmé, skalnaté a suťovité údolní svahy. 

Geologické podloží je budováno převážně devonskými a spodnokarbonskými břidlicemi, drobami a neovulkanity. Přes údolí Huntavy zde přechází od JZ k SV těžce zvětratelná vrstva diabásu, diabásových tufů ze spodního a středního devonu.

Jádrem území je hluboký údolní zářez Huntavy s hloubkou 70 – 120 m. Příkré údolní svahy jsou tvořeny mnoha skalními stěnami (Soví skála až 32 m výšky), skalními stupni s puklinami a balvanitými pokryvy. Nejpozoruhodnější je cca 200 m dlouhá, 6 – 10 m široká skalní soutěska s erozními tvary, peřejemi, tůněmi, vývařišti a vodopády, z nichž největší má až 10 m výšku. 

Rešovské vodopády patří k nejvýznamnějším v naší zemi a celé území NPP je ojedinělým krajinářsko-přírodním segmentem.   

Lesní vegetace území se řadí zejména do květnatých a bikových bučin, se znatelnými vlivy trvalých teplotních inverzí. Při inventarizaci nebyly v území zaznamenány zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin, což však rozhodně nesnižuje biologickou hodnotu území. A například bryologický průzkum došel k pozoruhodným výsledkům a celkový počet nalezených druhů mechorostů byl 95 (z toho 28 játrovek a 67 mechů). K nejvýznamnějším druhům zde patří šikoušek zelený (Buxbaumia viridis), kriticky ohrožený druh, zařazený mezi druhy NATURA 2000. 

Ze zástupců fauny lze zastihnout především běžné lesní druhy. Ze zjištěných zvláště chráněných druhů savců lze jmenovat např. plcha velkého. Zajímavá je rozhodně skladba ptačích druhů. Ta je vzhledem k šíři zastoupených biotopů poměrně pestrá. Z pravidelně hnízdících zvláště chráněných druhů lze jmenovat například: čáp černý, holub doupňák, lejsek malý, jestřáb lesní nebo výr velký, jehož populace v samotném CHÚ a širším okolí patří dlouhodobě k nejstabilnějším na Moravě. Z výzkumu bezobratlých živočichů je zajímavé zastižení kovaříka Ampedus tristis. 

V poměrně rozsáhlém členitém území bylo popsáno celkem 17 různých lesních typů. Základními soubory lesních typů, které významně převažují, jsou 4S – svěží bučina, 4B – borůvková bučina a 4K – kyselá bučina. Významněji se ještě podílejí extrémní typy jako 5J – suťová javořina a 4Y – skeletová bučina. Na zastoupení 5. lesního stupně se podílí tzv zvrat tepelných pásem díky výše zmíněnému trvalému vlivu teplotní inverze, která ovlivňuje úpatní biotopy na údolním dně. Lze vyzdvihnout hodnotu stinných skalních společenstev, pralesovitých fragmentů bučin, habrových a suťových lesů. Nejobtížněji dostupné území v bezprostředním okolí soutěsky je relativně nedotčeno (nebo minimálně dotčeno) lesními hospodářskými zásahy. Jinak jsou lesy v CHÚ již od minulosti více či méně poznamenány lidskou činností (například již v dávné minulosti byl nad soutokem Tvrdkovského potoka a Huntavy vystavěn středověký hrad, po němž jsou dnes jen nepatrné pozůstatky). S ohledem na značnou nepřístupnost a členitost terénu však je v porovnání s jinými hospodářskými lesy poměrně vysoký podíl druhů přirozené dřevinné skladby jako například buk lesní, javor klen a mléč a zejména jedle bělokorá, která zde má značné zastoupení. Jedle na mnoha místech hojně zmlazuje a na údolním dně i dobře odrůstá.

Tato romantická přírodní lokalita je turisticky oblíbeným místem. Proto byla údolím v minulosti zřízena trasa, která provádí pěší návštěvníky nejkrásnějšími partiemi údolí a skalního kaňonu podél toku Huntavy, což je umožněno systémem dřevěných mostů, schodů a lávek doplněným vyhlídkami na nejpozoruhodnější partie. Trasa vede po značené turistické stezce. Protože je v zájmu ochrany přírody usměrňovat pohyb návštěvníků, je pravidelná péče o zařízení trasy zajišťována AOPK ČR – Správou CHKO Jeseníky.