Národní přírodní památka Růžičkův lom

Opuštěný lom se nachází asi 1 km severozápadně od obce Čelechovice na Hané, v katastrálním území této obce. Památka byla vyhlášena v roce 1974, v roce 1990 došlo k jejímu přehlášení. Rozloha území je 1,32 ha.
 
Růžičkův lom leží na jihovýchodním úpatí Velkého Kosíře, na rozhraní geomorfologických podcelků Bouzovská vrchovina a Prostějovská pahorkatina. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 295 - 314 m n. m. Podloží lomu tvoří mělkovodní vápence střednědevonského stáří, které vystupují z třetihorních a čtvrtohorních sedimentů. Čelechovický devon je řazen k vývoji Moravského krasu. Po celém obvodu lomu se vyskytují tzv. "červené korálové vrstvy", které jsou bohaté na fosilie zástupců prvohorní mořské fauny.

Na hranách a dně lomu jsou vyvinuty pouze mělké půdy (rendziny) se slabě vyvinutým A-horizontem a výrazným zastoupením klastického materiálu.
 
Botanicky patří oblast Velkého Kosíře k nejvýznamnějším územím střední Moravy díky velké geomorfologické a geologické diverzitě substrátů. Území je zajímavé nejen vysokou druhovou bohatostí, ale i z pohledu fytogeografického jako lokalita nejsevernějšího výskytu řady teplomilných druhů a společenstev na Moravě. Větší část území vlastního lomu je porostlá keři lísky obecné (Corylus avellana), brslenu evropského (Euonymus europaeus), slivoně trnité (Prunus spinosa), svídy krvavé (Cornus sanguinea), ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare) a různých druhů růží (Rosa sp.). Mezi nimi se objevují jednotlivé stromy dubu letního (Quercus robur) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a také mnoho starých ovocných dřevin. Na travnatých svazích nalezneme vegetaci teplomilných trávníků svazu Bromion erecti v nichž rostou vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens), pýr prostřední (Elytrigia intermedia), ostřice nízká (Carex humilis) a o. časná (C. praecox), dále zde roste např. mařinka psí (Asperula cynanchica), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), mochna písečná (Potentilla arenaria), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos), šalvěj luční (Salvia pratensis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), záraza vyšší (Orobanche elatior), pampeliška červenoplodá (Taraxacum sect. Erythrosperma), lněnka Dollinerova (Thesium Dollineri), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), bukvice lékařská (Betonica officinalis), smldník alsaský (Peucedanum alsaticum), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata) a další.

Širší okolí Růžičkova lomu představuje významné refugium mnoha živočišných druhů. Během entomologického inventarizačního průzkumu (2004) bylo na území rezervace zaznamenáno 40 druhů denních motýlů, 5 druhů vřetenušek a běloskvrnáčů. Z území Přírodního parku Velký Kosíř je doložen výskyt 36 druhů mravenců. Ze 13 druhů zjištěných měkkýšů stojí za pozornost výskyt 3 druhů z kategorie NT (nearly threatened) - jedná se o žitovku obilnou (Granaria frumentum), páskovku žíhanou (Cepaea vindobonensis)a zrnovku mechovou (Pupilla muscorum). Z hmyzu je nejvýznamnější chrobák ozbrojený (Odontaeus armiger), krasec třešňový (Anthaxia candens), kozlíček hnědý (Dorcadion fulvum) a vzácný kyjorožec Claviger longicornis.

Širší oblast lomů zahrnující jihovýchodní svahy Velkého Kosíře je také mimořádně cenou ornitologickou lokalitou. Během inventarizačního průzkumu v roce 2004 zde bylo zjištěno 27 druhů ptáků, z čehož v samotném Růžičkově lomu hnízdilo 5 druhů. K nejvýznamnějším objevům patří výskyt kriticky ohroženého strnada lučního (Miliaria calandra), strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) a krutihlava obecného (Jynx torquilla) v širším okolí lomu.
 
NPP Růžičkův lom je v rámci soustavy Natura 2000 součástí Evropsky významné lokality Kosíř – Lomy.