Národní přírodní památka Rybníček u Hořan

Vyhlášeno: 1985. Výměra: 2 ha.
 
NPP Rybníček u Hořan je jedinou lokalitou přirozeného výskytu kriticky ohrožené rdestice hustolisté (Groenlandia densa) v České republice. Chráněné území zahrnuje kromě samotného rybníčku rovněž údolí s pramenem a lesními porosty.
 
Rdestice hustolistá je bohatě větvená zcela ponořená vodní rostlina. I v minulosti byla vzácným druhem naší květeny, ve dvacátém století však došlo k zániku mnoha pro ni vhodných biotopů (čištění příkopů a kanálů, regulace, zatrubnění či vyschnutí drobných potůčků a především znečištění vody).
 
Na hladině ji doplňuje porost lakušníku niťolistého (Batrachium trichophyllum) a okřehku menšího (Lemna minor). Pobřeží lemuje zblochan řasnatý (Glyceria notata), sítina sivá (Juncus inflexus) a pryskyřník lítý (Ranunculus sceleratus). Nad rybníčkem je vyvinut olšovo-jasanový luh s jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), střemchou obecnou (Padus avium) a bylinným podrostem.
 
Území trpí splachy z okolních zemědělských pozemků, které způsobují eutrofizaci vodního prostředí a nárůst vláknitých řas, čímž dochází ke zhoršení světelného a kyslíkového režimu pro rdestici. Populace rdestice na Rybníčku u Hořan je podrobněji sledována od roku 1976, již o dva roky později byl zaznamenán její úbytek. Příčinou ústupu bylo postupující zazemnění rybníka a následné zmenšování vodní hladiny. Od roku 1980 zde byly prováděny asanační zásahy menšího rozsahu, jako je částečné odbahnění a pomístné opravení hráze. V letech 1995 - 1996 pak proběhla celková rekonstrukce rybníčku včetně vybudování suchého poldru výše v údolí, který má sloužit k zadržování přívalové vody a omezit tak zazemňování rybníčku splaveninami.
 
Rdestice, pocházející z Rybníčku u Hořan, je od roku 1995 pěstována ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Během kultivace byla rostlina v dostatečném množství namnožena a udržuje se v ústavu jako genová banka.
 
Území je přístupné po polní cestě od silnice Mozkovice – Hořany. Vodní vegetaci lze pozorovat z hráze rybníka. Vstup do vody a lovení částí rostlin z vody jsou nevhodné.