Národní přírodní památka Šejval

Území leží severně od obce Radhošť a je tvořeno nevelkým rybníkem a přilehlými lučními a lesními porosty v jinak zemědělsky intenzivně obdělávaném území. Celková rozloha je 2,34 ha. Území bylo vyhlášeno v roce 1982.
 
Rybník leží v mělké kotlině v pramenné oblasti pravobřežního přítoku Loučné. V podloží jsou deluviální sedimenty ležící na vápnitých jílovcích a slínovcích.
 
Hlavním předmětem ochrany zde byl v době vyhlášení výskyt prustky obecné (Hippuris vulgaris), jako na jediném známém místě ve Východočeském kraji. Od roku 1996 je však tento druh nezvěstný. Na slatinné louce u rybníka rostou další vzácné a chráněné druhy jako česnek hranatý (Allium angulosum), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), ocún jesenní ( Colchicum autumnale).

Lesní porosty jsou tvořeny převážně olší a vrbou a plní zde především funkci ochrannou v podobě oddělení území od okolní intenzivní zemědělské půdy.
 
V rybníce se rozmnožuje ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan zelený (Rana skl. esculenta). V rákosových porostech pravidelně hnízdí rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) a rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus), v keřových okrajích slavík obecný (Luscinia magarhynchos). Na přilehlých loukách je bohaté společenstvo hmyzu. Po sklizni na okolních polích se území stává zdrojem potravy a napajedlem. V té době se druhové spektrum rozšiřuje především o ptačí druhy a zvěř.
 
Péče o toto území spočívá v každoročním kosení lučních porostů. Území je dobře pozorovatelné z okrajové komunikace Radhošť-Jaroslav, která vede podél luk a po hrázi rybníka.