Národní přírodní památka Semínský přesyp

Leží v obci Semín nedaleko od Přelouče a je tvořena dvěma oddělenými plochami, a to zbytkovým písečným přesypem na návsi obce a severně od bývalého pivovaru. Území bylo vyhlášeno v roce 1980 na rozloze 0,55 ha. Leží v nadmořské výšce 200 metrů.
Z geologického hlediska se jedná o nevýrazný přesyp vátých písků, který byl v minulosti částečně odtěžen, mladopleistocenního až holocenního stáří. Průměrná velikost písečných zrn je 0,5 mm.
 
Hlavním předmětem ochrany je zde kozinec písečný (Astragalus arenarius), který se vyskytuje při okrajích nezpevněného písečného přesypu. Tento druh se v Pardubickém kraji vyskytuje pouze zde.

Rostlinné společenstvo patří do svazu Corynephorion canascentis. Z dalších charakteristických pískomilných druhů zde roste rmen ukrajinský (Anthemis ruthenarium), chmelík písečný (Psyllium arenarium), paličkovec šedivý (Corynephorus canescens) a kolenec Morisonův (Spergula morisonii).
 
Z živočichů se zde vyskytuje vřetenuška komonicová (Zygaena viciae), vřetenuška štírovníková (Zygaena angelicae) a saranče modrokřídlá (Oedipoda coerulescens).

Aktivní péče o toto území spočívá v každoročním kosení travních porostů a výřezu náletových dřevin. Speciálním opatřením je pak občasné narušení travního drnu při okrajích písečného přesypu.