Národní přírodní památka Skalická Morávka

Toto unikátní území najdeme v Podbeskydské pahorkatině, mezi obcemi Raškovice a Nošovice, v nadmořské výšce 336-380 m n. m. Území o rozloze 102 ha představuje výjimečně zachovalý úsek řeky Morávky (říční km 5,470 – 10,600), která je představitelkou divočících štěrkonosných toků v oblasti západokarpatského flyše – jedná se o poslední takový úsek v ČR. 
 
Předmětem ochrany je zde geomorfologický typ větvení říčního koryta – tzv. divočící tok. Tok má charakter bystré podhorské říčky na rozsáhlých štěrkových náplavech, typická je velká rozkolísanost průtoků. Řečiště je mělké a široké řádově až stovky metrů. Štěrkové lavice různých mocností jsou od sebe odděleny rameny vodního toku různých šířek a vytvářejí místy mělčí či hlubší tůně. Tok nebyl doposud významněji regulován a stabilizován a v obdobích zvýšených průtoků se stěhuje v prostoru řečiště a dochází k převrstvování štěrkových náplavů.

Charakteristickým znakem štěrkonosných divočících toků jsou rozsáhlé štěrkové náplavy bez vegetace nebo v ranných stadiích sukcese. Štěrkový substrát, který je letním sluncem rozpalován do vysokých teplot, představuje vůči okolí jedinečné životní prostředí a „otepluje“ prostor říční nivy.
 
Na tento velmi dynamický biotop jsou vázány  doprovodné poříční ekosystémy s populacemi vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů. Nejvýznamnějšími typy jsou jasanovo-olšové luhy, západo-karpatské dubohabřiny a štěrkové náplavy s židoviníkem německým.

Na štěrkových náplavech se vyskytují dva kriticky ohrožené druhy květeny ČR - židoviník německý (Myricaria germanica) z čeledi tamaryškovitých a drobná přeslička cídivka peřestá (Hippochaete variegata). Pro oba druhy je to jedna z několika mála lokalit v ČR. Dále zde byly nalezeny silně ohrožené druhy cídivka zimní (Hippochaete hyemalis) a třtina pobřežní, z ohrožených druhů cídivka větevnatá, vrba šedá a v. lýkovcová.

Koryto Morávky, štěrkové náplavy a lužní lesní porosty jsou také významnými a unikátními biotopy řady druhů živočichů. Vyskytují se zde např. dva vzácné druhy rovnokřídlého hmyzu - marše Türkova (Tetrix tuerki) a saranče Chorthippus pullus. Marše Türkova, která žije na štěrkových náplavech, se v celé ČR vyskytuje pouze na tomto místě. Faunisticky význačné je také zastoupení brouků a pavouků, především slíďáků, objeveny zde byly dva druhy nové pro arachnofaunu ČR - slíďák Pardosa agricola a skákavka Heliophanus patagiatus. V řečišti Morávky se vyskytují kriticky ohrožené druhy mihule potoční a rak říční a ohrožená vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus). Celé povodí Morávky obývá vydra říční.

Na začátku 20. století byla Morávka přirozeným neupraveným tokem, ojediněle docházelo k odběrům vody do mlýnských a továrních náhonů. Vodní režim byl v r. 1964 negativně ovlivněn výstavbou vodní nádrže Morávka na horním toku. Dnes je území pod tlakem neřízené rekreace, lokálního ukládání odpadu a těžby štěrků. Po povodních v roce 1997 se začaly intenzivně šířit invazní druhy rostlin (křídlatka japonská, sachalinská a jejich kříženec k. česká, v menší míře taky netýkavka Roylerova).

NPP je součástí navržené evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 pod názvem Niva řeky Morávky.