Národní přírodní památka Strážník

Chráněným územím je les na východním svahu kóty Strážník (610 m n. m.), asi 2 km jihovýchodně od obce Háje nad Jizerou. Leží v nadmořské výšce 570 – 590 m, na ploše 1,88 ha, vyhlášena byla v roce 1963. Je to unikátní lokalita vzácné formy křemene, tzv. hvězdovce.

Například z Kozákova dobře viditelný a poměrně výrazný vrch Strážník tvoří melafyr permského stáří. Hlavním předmětem ochrany je část jihovýchodního svahu. Zde je hornina prostoupena hydrotermální žílou s unikátními drůzami paprsčitě uspořádaných krystalů křemene – již zmíněného  hvězdovce.  K ochraně tohoto vzácného minerálu, který zde byl nezákonně těžen sběrateli, bylo vlastní naleziště zahrnutou zeminou.

Na místě původní jedlobučiny je nyní smrková monokultura. Přesto lze v podrostu doposud nalézt druhy vázané na bučiny – vraní oko čtyřlisté, kopytník evropský, svízel vonný.

Národní přírodní památka je hlavně mineralogickou lokalitou. Podle dosavadních znalostí území v území zatím nebyly potvrzeny mimořádně vzácné druhy živočichů. Přesto lze říci, že komplex lesa se Strážníkem a okolím má svoji krajinářskou i zoologickou hodnotu s výskytem čápa černého, křivky obecné, králíčka obecného či drozda brávníka.