Národní přírodní památka Stročov

Vyhlášeno: 1990. Výměra: 2 ha.
 
Lokalita zahrnuje mokřadní louky s převažujícími společenstvy svazu Molinion a Violion caninae pod hrází malého rybníka Stročovský na severovýchodním okraji obce Libenice. Na loukách se vyskytují vzácné druhy rostlin, zejména rozchodník huňatý (Sedum villosum).
 
Ve vegetaci převažují společenstva luk svazu Molinion a vysokobylinné porosty svazu Calthion s přechody k ostřicovým společenstvům Caricion fuscae. Roste zde čertkus luční (Succisa pratensis), bezkolenec modrý (Molinia coerulea), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), mochna bahenní (Potentilla palustris), starček potoční (Tephroseris crispa) a ostřice prosová (Carex panicea). Početná je populace prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). V sušší severní části území jsou vyvinuty krátkostébelné trávníky svazu Violion caninae s violkou psí (Viola canina), smilkou tuhou (Nardus stricta) a početným všivcem lesním (Pedicularis sylvatica).

Nejcennějším typem vegetace jsou nízké prameništní porosty Cardamino-Montion, vyskytující se podél mělkých lučních stružek s bohatě vyvinutým mechovým patrem a rozrazilem štítkovitým (Veronica scutellata), rozrazilem potočním (Veronica beccabunga), úrazníkem poléhavým (Sagina procumbens) a početný rozchodníkem huňatým (Sedum villosum). Tento druh roste přednostně v porostech nízkých prameništích mechů, zejména vlasovky prameništní (Philonotis fontana) a prutníku hvězdovitého (Bryum pseudotriquetrum).
 
Kromě typických bezobratlých mokrých luk žijí na lokalitě drabčík Antrophagus caraboides a mandelinka Phyllotreta aerea a také podhorské druhy dvoukřídlých, např. lupice Medetera dichrocera, kuklice Siphona setosa. Významný je výskyt drabčíka Ochthephilum fracticorne, vrtule Cryptaciura rotundivestris, mouchy Coenosia bilineella a bzučivky Pollenia labialis.
 
Louka je tradičně pravidelně 1-2 x ročně kosena místními zemědělci, seno je sušeno. Důležité je zachovat na lokalitě stávající vodní režim - především ji neodvodňovat, kromě mělkých lučních stružek, podél kterých roste rozchodník huňatý. Ty jsou v intervalech 3-5 let citlivě obnovovány, aby nezarůstaly ostřicemi a další konkurenčně silnější vegetací. Před zásahem jsou rostliny rozchodníku i s mechovými polštáři vyzvednuty a po obnově stružek vráceny zpět na místo. Na druhově pestré louce roste hojně vzácný všivec ladní a prstnatec májový, především je však zde chráněna početná populace kriticky ohroženého rozchodníku huňatého .
 
Území je přístupné po hrázi rybníka Stročovský, odkud lze lokalitu přehlédnout. Na hráz lze sejít přímo ze silnice od Nových Libenic. Vlastní mokřadní louky jsou obtížně schůdné a vzhledem k charakteru lokality je větší sešlap nevhodný.