Národní přírodní památka Švařec

Mozaika suchomilných luk a pastvin se nachází na příkrých jižních svazích asi 300 m severovýchodně nad obcí Švařec.

Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1985 na ploše 11,94 ha v nadmořské výšce 370 - 495 m (k.ú. Švařec, Koroužné).

Podloží území tvoří biotitické pararuly, kvarcity, svory a fylity proterozoických hornin moravika svratecké klenby olešnické skupiny. Půdním pokryvem je kambizem typická s různou hloubkou půdního profilu.

Charakteristický ráz výslunným stráním vtiskuje velmi bohatá populace jalovce obecného (Juniperus communis) s keřovými porosty trnky obecné (Prunus spinosa) na mezích. Na několika mikrolokalitách zde roste populace kriticky ohroženého švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis). Jižně exponované svahy s mozaikou krátkostébelných kostřavových trávníků se společenstvy svazu Bromion a ovsíkovými loukami svazu Arrhenatherion hostí početnou populaci vstavače kukačky (Orchis morio), hořce brvitého (Gentianopsis ciliata), pětiprstky žežulníku (Gymnadenia conopsea), modřence chocholatého (Muscari comosa) a vzácně i koniklece velkokvětého. V podrostu lesních částí jsou zachovány hájové druhy, jako jsou orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), sasanka lesní (Anemone sylvestris) a vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha).

Lokalita představuje významné refugium teplomilných druhů bezobratlých. Z řádu motýlů stojí za pozornost výskyt vřetenušek Zygaena carniolica, Z. loti, Z. angelicae, hnědáska květelového (Melitaea didyma), soumračníka čárkovaného (Hesperia comma) a řady druhů modrásků, zejména kriticky ohroženého modráska černoskvrnného (Maculinea arion). Významný je zde výskyt populace saranče vrzavé (Psophus stridulus) a kudlanky nábožné (Mantis religiosa). Žijí zde ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca) a slepýš křehký (Anguis fragilis).

Management území spočívá v obnovení pastvy ovcí s dokosením nedopasků, při střídavém zachovávání částí plochy bez zásahu. Další části území jsou koseny, včetně opakované sanace třtiny. Po předchozím uvolnění jalovců od náletů borovice lesní je podle potřeby prováděna redukce porostů trnky obecné a výmladků dřevin. Území bylo navrženo k doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit.