Národní přírodní památka U Hajnice

NPP U Hajnice byla vyhlášena v roce 1992. Chráněné území o rozloze 0,46 ha je z velké části tvořeno lesní loučkou na mírném severním svahu cca 1 km jižně od osady Libotyně. Předmětem ochrany jsou krátkostébelná společenstva s výskytem relativně početné populace chráněného a kriticky ohroženého druhu měkčilky jednolisté (Malaxis monophyllos) a dalších chráněných druhů.
 
Chráněné území je tvořeno lesní loučkou s kamenitou mezí na jejím severním (spodním) okraji a smrkovým porostem na jižním (horním) okraji. Podkladem jsou injikované ruly jednotvárné série krystalinika se zonálními hnědými půdami (mělká skeletovitá kambizem) bez ovlivnění spodní vodou nebo prameny. Nadmořská výška území se pohybuje mezi 740 – 757 m n. m.

Vegetační kryt je tvořen souborem druhově pestrých společenstev svazu Arrhenatherion, v úzkém pruhu při horním okraji louky jsou zachována společenstva krátkostébelných smilkových trávníků svazu Violion caninae. V květnatých porostech svazu Arrhenatherion nacházíme vedle běžných druhů trav smilku tuhou (Nardus stricta), ovšíř pýřitý (Avenula pubescens), dále zvonek rozkladitý (Campanula patula), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), kopretinu irkutskou (Leucanthemum ircutianum), chrastavec rolní (Knautia arvensis), pampelišku srstnatou (Leontodon hispidus), kokrhel menší (Rhinanthus minor), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), jetel prostřední (Trifolium medium), mochnu nátržník (Potentilla erecta), violku psí (Viola canina), vítod obecný (Polygala vulgaris), ostřici kulkonosnou (Carex pilulifera), svízel nízký (Galium pumilum) či rozrazil lékařský (Veronica officinalis). Ze vzácných druhů zde kromě měkčilky roste prha chlumní (Arnica montana), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), hruštice jednostranná (Orthilia secunda) a hruštička menší (Pyrola minor).

V nezapojených nízkých porostech svazu Violion caninae, které jsou biotopem výskytu měkčilky jednolisté (Malaxis monophyllos), dosahuje vysoké pokryvnosti mechové patro s dominujícím kostrbatcem zeleným (Rhytidiadelphus squarosus). Populace měkčilky jednolisté, jejíž početnost kolísá v jednotlivých letech mezi mnoha desítkami až několika sty kvetoucích jedinců, je soustředěna v horní části lokality. V posledních letech jsou udávány nižší počty jedinců měkčilky jednolisté, přesto se její populace jeví jako stabilní.

Entomofauna ZCHÚ má podhorský až horský ráz. Je tu hojný například drabčík Domene scabriollis, mandelinky Chrysolina geminata a Longitarsus brunneus a dále nosatec Hypera meles. Vyskytuje se zde také vyklenutec Cytilus auricomus a maločlenec Aromaria lewisi, z území Čech uváděný teprve v poslední době.
 
Dříve zde probíhalo extenzivní hospodářskévyužívání (kosení, příležitostná pastva), které v omezené míře přetrvalo až do nedávné minulosti. Nedůsledným dosékáním okrajů došlo k částečné ruderalizaci lučních porostů ve spodní části lokality. V současnosti je louka pravidelně kosena jedenkrát až dvakrát ročně podle typu lučního porostu. V pruhu při horním okraji s ohroženými vstavačovitými druhy se provádějí specifické zásahy spočívající především v narušování drnu před dozráním semen a potlačování expanzních druhů, především pcháče různolistého (Cirsium heterophyllum).