Národní přírodní památka Upolínová louka pod Křížky

Vyhlášení: 1990, katastrální území: Prameny, výměra: 17,77 ha, nadmořská výška: 785 – 804 m n. m.
 
Národní přírodní památka Upolínová louka pod Křížky představuje typický komplex mokřadních lučních společenstev na území Slavkovského lesa s výskytem některých vzácných a ohrožených druhů rostlin, zejména drobné vrby borůvkovité (Salix myrtilloides) a upolínu nejvyššího (Trollius altissimus). S jedinečností Národní přírodní památky Upolínová louka pod Křížky a sousední Národní přírodní památky Křížky seznamují návštěvníka instalované informační panely. Centrální část zvláště chráněného území je veřejnosti zpřístupněna dřevěným chodníkem.
 
Území je pokryto zvětralinami a sutěmi úlomků serpentinitů a aktinolitovců z blízkých hadcových výchozů. Vlastní horninové podloží je tvořeno staršími „horskými“ žulami geomorfologického okrsku Krásenská vrchovina. Z ostatních přítomných významných hornin je zastoupen biotitický amfibolit.

Na podloží se vytvořily rozmanité typy půd: kambizem typická, kambizem dystrická a svahová kambizem rankerová. Vlhká stanoviště pokrývají gleje, kambické pseudogleje a kyselé kambizemě pseudoglejové.
 
Centrum národní přírodní památky tvoří mělké údolí odvodňované drobným potůčkem, vtékajícím na samé hranici MZCHÚ do umělého vodního díla Dlouhá stoka. Nachází se zde ostřicorašeliníková společenstva přechodových rašelinišť s vytvořenou vrstvou rašeliny. V nejvýše poležené části, při severní hranici národní přírodní památky, je menší plocha, na níž se vytvořil souvislý porost vzácné vrby borůvkovité (Salix myrtilloides). Najdeme ji v husté spleti rašeliníku (Sphagnum fallax) a rašeliníku (Sphagnum teres), vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata) a záběhlíku bahenního (Comarum palustre). Zazemňující se rybníčky jsou pokryty porostem rdestu zplývavého (Potamogeton natans), který představuje závěrečné stádium montánních rybníků. Na převládajících upolínových loukách roste kromě upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) řada dalších chráněných a ohrožených druhů. Vysoký modře kvetoucí kosatec sibiřský (Iris sibirica), ostřice stinná (Carex umbrosa), drobná vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), orchideje prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Přítomné smilkové loučky hostí též řadu pozoruhodných druhů, např. hrachor horský (Lythyrus linifolius) a všivec lesní (Pedicularis sylvatica).
 
V době toku se vzácně na lokalitě objevuje tetřívek obecný (Tetrao tetrix), hnízdí zde několik párů chřástala polního (Crex crex) a vyskytují se i bekasina otavní (Gallinago gallinago) či křepelka obecná (Coturnix coturnix). V podrostu je možné časté setkání s hojnou zmijí obecnou (Vipera berus). Z obojživelníků je zastoupen skokan krátkonohý (Rana lessonae) a skokan hnědý (Rana temporaria). Z bezobratlých byl pozorován žluťásek borůvkový (Colias palaeno) a další druhy rašelinných luk.