Vrchol kopce Smolný (404 m n. m.) s ostrohem žulových skalisek zvaných „Venušiny misky“ se nachází 2 km jihovýchodně od obce Kobylá nad Vidnávkou, v souvislém lesním celku Bažantnice. Území je chráněno od roku 1970, jeho výměra činí 3,9 ha.

Vrch Smolný představuje tzv. ostrovní horu neboli vysokou exfoliační klenbu (bornhardt), která vznikla v tropickém podnebí třetihor. Skály, které jsou tvořené granitem žulovského plutonu, byly obnaženy v době pevninského zalednění, ale stopy ledovcové modelace nenesou, neboť vrchol Smolného vrchu vyčníval nad povrch pleistocénního ledovce jako tzv. nunatak.

Na skalních útvarech vznikly v pozdním pleistocénu a v holocénu v důsledku zvětrávání a odnosu žuly pozoruhodné tvary, které se z části vyvíjejí ještě dnes. Jejich vznik byl nejspíš podmíněn erozními účinky srážkové vody a jejím chemickým působením, dále pak vlastnostmi žuly (kulovitá odlučnost). Jedná se o tzv. exfoliační tvary - {REF:7812|skalní mísy}, křesla, sedadla, výklenky, tafoni aj., dosahující velikosti až několika metrů.

V okolí skal a na vrcholu Smolného vrchu roste smíšený les s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris) a buku lesního (Fagus sylvatica). Jádro chráněného území tvoří fragment reliktního acidofilního boru sv. Dicrano-Pinion. Na skaliscích jsou časté zakrslé formy dřevin. Temeno Smolného s mělkou kamenitou půdou je porostlé kyselou bučinou s příměsi dubu zimního a borovice (as. Luzulo-Fagetum), les na severozápadních svazích náleží ke květnatým bučinám (podsv. Eu-Fagenion) s výrazným jarním aspektem, tvořeným zejména česnekem medvědím. Pro avifaunu území jsou typickými druhy lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), strakapoud velký (Dendrocopos major). Přírodě blízký charakter lesa indikuje střevlík Cychrus attenuatus.


Fatal error: in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/europarc/system/class.fasttemplate.php(287) : eval()'d code on line 572