Národní přírodní památka Vizír

NPP Vizír byla vyhlášena v roce 1987 na ploše 10,22 ha. Leží 3 km západně od Chlumu u Třeboně. Předmětem ochrany jsou populace ma­sožravých rostlin v zátokách rybníka. Vegetace byla v minulosti částečně poškozena vyhrnováním rybničních okrajů i působením herbicidů. Ze souvislých porostů leknínu bělostného zůstaly pouze jednotlivé rozptýlené rostliny po obvodu porostů ostřice zobán­katé (Carex rostrata) a suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium). V mělké vodě se udržela bublinatka bledožlutá (Utricularia ochroleuca). V zátokách došlo k regeneraci zrašelinělých břehů (Rhynchosporion albae). V mechovém pásmu se po asanačních zásazích vyskytuje rosnatka prostřední (Drosera intermedia) a rosnatka okrouhlolistá (D. rotundifolia), směrem do lesa se objevuje klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a ostřice je­žatá (Carex echinata). V polostínu stromů v porostech bezko­lence rákosovitého (Molinia arundinacea) rostou keříky vřesu obecného (Calluna vulgaris), rojovníku bahenního (Ledum pa­lustre) a vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum). Rybník je v současné době v ČR jedinou známou lokalitou potápníka Graphoderus bilinaetus. Pravidelně se zde rozmnožuje několik druhů obojživelníků, např. blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan ostronosý (Rana arvalis) a skokan krátkonohý (R. lessonae). Běžná je užovka obojková (Natrix natrix). V dubech na hrázi a v budkách hnízdí hohol severní (Bucephala clangula). Rybník je potravním stanovištěm řady druhů vodních ptáků, např. volavky popelavé (Ardea cinerea) či čápa černého (Ciconia nigra). Vyskytuje se zde i vydra říční (Lutra lutra). Rybník je v soukromém vlastnictví a probíhá zde méně intenzivní rybniční hospodaření. Lokalita je přístupná po lesní cestě na hrázi rybníka.