Národní přírodní památka Vosek

Území se nachází 0,5 km severně od Rokycan, uprostřed zemědělské krajiny mezi Rokycany, Osekem a Volduchy. Chráněné území dělí na tři části silnice vedoucí z Rokycan do Oseku a z Rokycan do Volduch. Jižním okrajem území prochází dálnice D5 Praha-Plzeň. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 378 – 409 m. Na rozloze 74 ha bylo chráněné území vyhlášeno 5. září 1989. Hlavním předmětem ochrany jsou křemenné konkrece šáreckého a dobrotivského souvrství středočeského ordoviku.
 
Území se rozkládá v severovýchodním cípu Plzeňské pahorkatiny, v Rokycanské kotlině. Bližší okolí představuje mírně zvlněný reliéf bezlesé, zemědělsky obhospodařované krajiny v nadmořské výšce mezi 380 – 410 m. Povrch vlastního chráněného území zpestřuje na severu táhlý kopec Hůrky o nadmořské výšce 406,7 m.
 
Konkrece ze šáreckého souvrství jsou místy velmi hojné, obvykle pevné a místy obsahují bohaté společenstvo zkamenělin spodnoordovické fauny trilobitů, gastropodů, brachiopodů, mlžů, ostrakodů a hyolitů, vzácněji i ostnokožců, konulárií, hlavonožců a graptolitů, uzavřených do tzv. ,,rokycanských kuliček“. Mezi nejznámější fosílie patří trilobiti Placoparia barrandei, Trinucleoides reussi, Ectillaenus kotzeri, hlavonožec Batmoceras complexum, hadice Eophiura bohemica, ostnokožec Mitrocystites mitra, ramenonožci Euorthisina moesta  nebo měkkýši Sinuites sowerbyi a Archinocella ovata.
Konkrece z dobrotivského souvrství se vyskytují vzácně, jsou méně pevné a paleontologicky velmi chudé. Při paleontologickém inventarizačním průzkumu NPR Vosek, provedeném v roce 1992, byl na lokalitě zjištěn výskyt 120 druhů fosílií. Nejbohatší lokalitou nálezů křemenných konkrecí je oblast východně od silnice Rokycany – Volduchy. Z tohoto území pocházejí nejvzácnější nálezy posledních let. Převážná část této lokality je v záboru dálnice D5.
Území NPP je součástí středočeského staršího paleozoika. Na geologické stavbě se podílely útvary mladšího proterozoika, kambria, ordoviku, terciéru a kvartéru. Skalní podklad je tvořen horninami klabavského a šáreckého souvrství (bez rozlišení). Černé břidlice dobrotivského souvrství byly nalezeny ve vrtech situovaných v jihozápadní části CHÚ (mezi silnicemi Rokycany-Osek a Rokycany-Volduchy). Obsahují typické fosílie dobrotivského souvrství, jako je např. nejhojnější ramenonožec Benignites primulus (Barr.) nebo trilobit Cyclopyge bohemica. Kulovitě větrající bazalty (diabasy) se hojně vyskytují v ornici na „Hůrce“.
 
Vzhledem k intenzivnímu zemědělskému využívání nebyl na území NPP Vosek zjištěn výskyt žádných zajímavých druhů rostlin ani živočichů. Nebezpečím pro tuto lokalitu (které zde představuje vyčerpání lokalit) není způsob obhospodařování, ale amatérští sběratelé.