Národní přírodní památka Zlatý vrch

Zlatý vrch (658 m n. m.) je význačnou geologickou lokalitou evropského významu. Na jižních a jihovýchodních svazích byla lomovou těžbou odkryta vnitřní stavba neovulkanického tělesa s vertikální sloupcovitou odlučností čediče. Geologická stavba Zlatého vrchu je značně komplikovaná a názory na ní nejsou jednotné. Vlastní vulkanické těleso tvořené čedičem sestává z několika částí vzniklých pravděpodobně odděleně. Dokonalé sloupce hlavního tělesa jsou dlouhé až dvacet sedm metrů a vypovídají o patrně velmi pomalém a rovnoměrném utuhnutí v poměrně homogenním tepelném poli. Svrchní těleso má odlučnost v nepravidelných sloupcích.

Výjimečný charakter lokality je znám už z přelomu 19. a 20. století, kdy při těžbě čediče byly odhaleny sloupce neobvyklé délky a dokonalého vyvinutí. Čedičové sloupce těžené na Zlatém vrchu se vyvážely do Nizozemí, kde byly používány jako ideální stavební materiál k budování přímořských hrází. Poprvé byl Zlatý vrch, spolu se sousedním Stříbrným vrchem, chráněn podle říšskoněmeckého zákona na ochranu přírody v roce 1940. Po válce však byla těžba čediče obnovena a pokračovalo se s ní až do poloviny 60. let 20. století. Na základě usnesení Rady ONV Děčín byl Zlatý vrch (avšak bez sousedního Stříbrného vrchu) roku 1964 vyhlášen chráněným přírodním výtvorem (později byl Zlatý vrch přehlášen na národní přírodní památku). Čedičové sloupce Zlatého vrchu jsou až 2,5x delší než na populárnější Panské skále u Kamenického Šenova. Těžba v lomu v sousedním Stříbrném vrchu probíhala ještě o několik let déle než na Zlatém vrchu.

Vrchol pokrývá zakrslá bučina s dominantní třtinou chloupkatou v podrostu, charakteristická pro skalnaté vrcholové partie. Na méně exponovaném severovýchodním okraji chráněného území je zastoupena květnatá bučina a suťový les. V lomové stěně a na plošině odvalu se uplatňují pionýrská společenstva s břízou bradavičnatou a vrbou jívou. Na Zlatém vrchu můžeme občas sledovat kamzíka horského (Rupicapra rupicapra).

Zlatý vrch je jedním ze zastavení na trase naučné stezky Okolím Studence.