Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník byla nově vyhlášena v roce 2005 na území o rozloze 248 ha. Zároveň bylo vyhlášeno ochranné pásmo; ve dvou částech o celkové rozloze 60 ha. Zvláštní územní ochrana se však datuje od roku 1951. Předmětem ochrany národní přírodní rezervace je ornitologická lokalita, ve které se vyskytují hojně zejména bahňáci a další druhy vodních a mokřadních ptáků, komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, zejména slatinných luk, bažinných olšin, vrbin a doubrav, vytvořených kolem Bohdanečského rybníka. Hranice přírodní rezervace včetně ochranného pásma je shodná s Ptačí oblastí Bohdanečský rybník, která byla zřízena k ochraně chřástala kropenatého (Porzana porzana). {REF:2520|Území Bohdanečský rybník a rybník Matka} je dále navrženo do seznamu evropsky významných lokalit pro druhy kuňka ohnivá (Bombina bombina), {REF:2521|modrásek bahenní (Maculinea nausithous)}, {REF:2522|modrásek očkovaný (Maculinea teleius)} a {REF:2523|vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)}.

NPR je v Pardubickém kraji, severozápadně od Lázní Bohdaneč. Reliéf území je plochý, nadmořská výška se pohybuje okolo 220 m n.m. Na podloží recentních hlinitých a hlinitopísčitých naplavenin se vytvořily nivní hygromorfní půdy, gleje, pseudogleje a arenické kambizemě. Rezervace zahrnuje rybníky Bohdanečský, Matka a v ochranném pásmu tři rybníky Zábranské. Všechny jsou syceny vodou Opatovického kanálu. Reálná výměra Bohdanečského rybníka činí 90 ha, rybníka Matka 7 ha. Lokalita leží v teplé klimatické oblasti.

V území je zastoupena široká škála společenstev od biotopů volné vodní hladiny po lesní porosty. Vodní prostředí je osídlováno submerzními a natantními vodními makrofyty, jejichž početní a druhové složení je v čase značně proměnlivé. Druhovým bohatstvím oplývá v tomto směru především rybník Matka a tůně v severozápadní zátoce. Vyskytuje se zde několik druhů rdestů. Hojný je rdest světlý (Potamogeton lucens), vzácně se vyskytují {REF:2525|rdest tupolistý (Potamogeton obtusifolius)} a rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius). Udáván je i rdest alpský (Potamogeton alpinus). Ohroženým druhem je řečanka přímořská (Najas marina). V mělké tůni v Dolanské zátoce najdeme žebratku bahenní (Hottonia palustris). V litorálních rákosinách u rybníka Matka a roztroušeně i v dalších částech rezervace se vyskytuje početná populace pryskyřníku velkého (Ranunculus lingua). Na porosty rákosin navazují luční společenstva, od ostřicových typů přes {REF:2526|bezkolencové louky} s fragmenty slatinných luk s ostřicí Davallovou (Carex davalliana), prstnatcem pleťovým a májovým (Dactylorhiza incarnata, D. majalis), pupečníkem obecným (Hydrocotyle vulgaris) a dalšími vzácnými druhy, až po druhově bohaté mezofilní ovsíkové louky. Ostrůvkovitě, zejména na březích rybníků, rostou mokřadní vrbiny. Přibližně desetinu území zaujímají lesní porosty, převážně mokřadní olšiny, v nichž najdeme například kapradiník bažinný (Thelypteris palustris).

Na pestrost vegetace se váží i rozmanitá společenstva živočichů. Mokřady v NPR Bohdanečský rybník jsou jednou z nejvýznamnějších lokalit kriticky ohrožené hrachovky okružankovité (Pisidium pseudosphaerium) v České republice a zároveň lokalitou ohrožené okružanky mokřadní (Sphaerium nucleus). Byl prokázán výskyt řady vzácných a reliktních druhů pavouků Rugathodes instabilis, Theridion pictum, Gongylidiellum murcidum a další. Byly zjištěny vzácné druhy hmyzu, mimo jiné: klínatka rohatá (Ophiogomphus serpentinus), šídlo luční (Brachytron pratense), vážka tmavá (Sympetrum danae), batolec červený (Apatura ilia), batolec duhový (Apatura iris), bělopásek topolový (Limenitis populi) a další. Území je velmi bohaté i z hlediska výskytu obojživelníků.

Pro značný ornitologický význam bylo území vyhlášeno ptačí oblastí. Kromě chřástala kropenatého (Porzana porzana) zde ze zajímavých druhů hnízdí bukáček malý (Ixobrychus minutus), {REF:2529|slavík modráček (Luscinia svecica)}, chřástal vodní (Rallus aquaticus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), sýkořice vousatá (Panurus biamircus), od roku 2005 jeřáb popelavý (Grus grus) a řada dalších. Z vzácných druhů obratlovců byla pozorována vydra říční (Lutra lutra).

{REF:2520|Bohdanečský rybník} založil na počátku 16. století Vilém z Pernštejna. V současnosti je na rybníce provozován polointenzivní chov ryb. Rybník Matka je již delší dobu bez obsádky. Několik let probíhá rozsáhlá revitalizace uzemí. V počáteční fázi byl obnoven rybník Matka a vytvořena laguna s tůněmi v severozápadní zátoce, čímž se vytvořila pestrá škála biotopů, které jsou postupně osídlovány i vzácnými druhy rostlin a živočichů. Následně je v několika etapách odbahňován rybník Bohdanečský. Rozsáhlé louky v severní části území nebyly řadu let obhospodařovány. V posledním desetiletí bylo postupně obnoveno kosení na většině těchto ploch, čímž dochází k obnově hodnotných biotopů a návratu ohrožených druhů rostlin. Po západní a východní hranici národní přírodní rezervace vede naučná stezka seznamující návštěvníky s hodnotami území, po východním okraji cyklostezka.


Fatal error: in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/europarc/system/class.fasttemplate.php(287) : eval()'d code on line 586