Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník

Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník byla nově vyhlášena v roce 2005 na území o rozloze 248 ha. Zároveň bylo vyhlášeno ochranné pásmo; ve dvou částech o celkové rozloze 60 ha. Zvláštní územní ochrana se však datuje od roku 1951. Předmětem ochrany národní přírodní rezervace je ornitologická lokalita, ve které se vyskytují hojně zejména bahňáci a další druhy vodních a mokřadních ptáků, komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, zejména slatinných luk, bažinných olšin, vrbin a doubrav, vytvořených kolem Bohdanečského rybníka. Hranice přírodní rezervace včetně ochranného pásma je shodná s Ptačí oblastí Bohdanečský rybník, která byla zřízena k ochraně chřástala kropenatého (Porzana porzana). Území Bohdanečský rybník a rybník Matka je dále navrženo do seznamu evropsky významných lokalit pro druhy kuňka ohnivá (Bombina bombina), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), modrásek očkovaný (Maculinea teleius) a vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis).

NPR je v Pardubickém kraji, severozápadně od Lázní Bohdaneč. Reliéf území je plochý, nadmořská výška se pohybuje okolo 220 m n.m. Na podloží recentních hlinitých a hlinitopísčitých naplavenin se vytvořily nivní hygromorfní půdy, gleje, pseudogleje a arenické kambizemě. Rezervace zahrnuje rybníky Bohdanečský, Matka a v ochranném pásmu tři rybníky Zábranské. Všechny jsou syceny vodou Opatovického kanálu. Reálná výměra Bohdanečského rybníka činí 90 ha, rybníka Matka 7 ha. Lokalita leží v teplé klimatické oblasti.

V území je zastoupena široká škála společenstev od biotopů volné vodní hladiny po lesní porosty. Vodní prostředí je osídlováno submerzními a natantními vodními makrofyty, jejichž početní a druhové složení je v čase značně proměnlivé. Druhovým bohatstvím oplývá v tomto směru především rybník Matka a tůně v severozápadní zátoce. Vyskytuje se zde několik druhů rdestů. Hojný je rdest světlý (Potamogeton lucens), vzácně se vyskytují rdest tupolistý (Potamogeton obtusifolius) a rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius). Udáván je i rdest alpský (Potamogeton alpinus). Ohroženým druhem je řečanka přímořská (Najas marina). V mělké tůni v Dolanské zátoce najdeme žebratku bahenní (Hottonia palustris). V litorálních rákosinách u rybníka Matka a roztroušeně i v dalších částech rezervace se vyskytuje početná populace pryskyřníku velkého (Ranunculus lingua). Na porosty rákosin navazují luční společenstva, od ostřicových typů přes bezkolencové louky s fragmenty slatinných luk s ostřicí Davallovou (Carex davalliana), prstnatcem pleťovým a májovým (Dactylorhiza incarnata, D. majalis), pupečníkem obecným (Hydrocotyle vulgaris) a dalšími vzácnými druhy, až po druhově bohaté mezofilní ovsíkové louky. Ostrůvkovitě, zejména na březích rybníků, rostou mokřadní vrbiny. Přibližně desetinu území zaujímají lesní porosty, převážně mokřadní olšiny, v nichž najdeme například kapradiník bažinný (Thelypteris palustris).

Na pestrost vegetace se váží i rozmanitá společenstva živočichů. Mokřady v NPR Bohdanečský rybník jsou jednou z nejvýznamnějších lokalit kriticky ohrožené hrachovky okružankovité (Pisidium pseudosphaerium) v České republice a zároveň lokalitou ohrožené okružanky mokřadní (Sphaerium nucleus). Byl prokázán výskyt řady vzácných a reliktních druhů pavouků Rugathodes instabilis, Theridion pictum, Gongylidiellum murcidum a další. Byly zjištěny vzácné druhy hmyzu, mimo jiné: klínatka rohatá (Ophiogomphus serpentinus), šídlo luční (Brachytron pratense), vážka tmavá (Sympetrum danae), batolec červený (Apatura ilia), batolec duhový (Apatura iris), bělopásek topolový (Limenitis populi) a další. Území je velmi bohaté i z hlediska výskytu obojživelníků.

Pro značný ornitologický význam bylo území vyhlášeno ptačí oblastí. Kromě chřástala kropenatého (Porzana porzana) zde ze zajímavých druhů hnízdí bukáček malý (Ixobrychus minutus), slavík modráček (Luscinia svecica), chřástal vodní (Rallus aquaticus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), sýkořice vousatá (Panurus biamircus), od roku 2005 jeřáb popelavý (Grus grus) a řada dalších. Z vzácných druhů obratlovců byla pozorována vydra říční (Lutra lutra).

Bohdanečský rybník založil na počátku 16. století Vilém z Pernštejna. V současnosti je na rybníce provozován polointenzivní chov ryb. Rybník Matka je již delší dobu bez obsádky. Několik let probíhá rozsáhlá revitalizace uzemí. V počáteční fázi byl obnoven rybník Matka a vytvořena laguna s tůněmi v severozápadní zátoce, čímž se vytvořila pestrá škála biotopů, které jsou postupně osídlovány i vzácnými druhy rostlin a živočichů. Následně je v několika etapách odbahňován rybník Bohdanečský. Rozsáhlé louky v severní části území nebyly řadu let obhospodařovány. V posledním desetiletí bylo postupně obnoveno kosení na většině těchto ploch, čímž dochází k obnově hodnotných biotopů a návratu ohrožených druhů rostlin. Po západní a východní hranici národní přírodní rezervace vede naučná stezka seznamující návštěvníky s hodnotami území, po východním okraji cyklostezka.