Národní přírodní rezervace Malý a Velký Štít

Rezervaci tvoří dvě oddělené části jihozápadně orientované stráně ve Vinařském údolí 1,5 km jihovýchodně od obce Vinařice. Rezervace byla vyhlášena v roce 1989, její výměra činí 8,61 ha, nadmořská výška je 440 m.

Předmětem ochrany je ekosystém opukových skalních hran a sutí s populací ohrožené medvědice lékařské (Arctostaphylos uva-ursi) a ohroženého zimostrázku alpského (Polygaloides chamaebuxus)

Podloží je tvořeno prvohorními permskými sedimenty (jílovce, prachovce), na které nasedají druhohorní sedimenty české křídové pánve (cenomanské pískovce, spodnoturonské jílovce a prachovité slínovce – opuky). Opuky tvoří v terénu strmou až svislou skalnatou hranu, vysokou kolem 15 m. Mírnější svah pod skalními stěnami je pokryt zřícenými bloky a sutí, takže zakrývá podložní souvrství cenomanu a permu. Na suťových svazích jsou chudé kamenité kambizemě, na opuce se vyvinuly pararendziny. 

Kromě již zmíněných zvláště chráněných druhů rostlin se zde v podrostu teplomilných doubrav na svazích s mírnějším sklonem vyskytuje hvězdnice chlumní (Aster amellus), chrpa chlumní (Cyanus triumfettii), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), dřín jarní (Cornus mas), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). 

Žijí zde běžné druhy, např. liška obecná (Vulpes vulpes), vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae).

Území rezervace pokrývají převážně doubravy se zastoupením řady dalších druhů dřevin (smrk ztepilý, borovice lesní, modřín opadavý, buk lesní, javor, jilm, lípa, habr).

Lesnická opatření směřují k přeměně kulturních lesních porostů v porosty s dřevinnou skladbou odpovídající stanovišti.