Národní park České Švýcarsko

Základní údaje

Národní park České Švýcarsko má rozlohu 80 km² a leží v severních Čechách, v okrese Děčín, na pravém břehu řeky Labe podél státní hranice se Saskem. Jako čtvrtý a dosud nejmladší národní park České republiky byl vyhlášen zákonem č. 161/1999 Sb. s účinností od 1.1. 2000. Před vznikem národního parku tvořilo jeho území nejcennější část Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, vyhlášené na původní rozloze 324 km² již v roce 1972. Národní park zasahuje do území 9 samosprávných celků, tj. města Krásná Lípa (s Kyjovem a Vlčí Horou) a města Chřibská, dále obcí Hřensko (s Meznou), Janov, Růžová (s Kamenickou Strání), Srbská Kamenice, Jetřichovice (s Vysokou Lípou, Všemily a Rynarticemi), Doubice a Staré Křečany (s Brtníky a Kopcem). Sídlem správy národního parku je město Krásná Lípa. Svou rozlohou, souvislým zalesněním a minimálním osídlením tvoří Národní park České Švýcarsko spolu se sousedním Národním parkem Saské Švýcarsko unikátní pískovcové území v rámci celé Evropy. Harmonii krajiny obou národních parků dotváří bohatství památek lidové architektury, které se v mimořádném množství dochovaly v okolních obcích.

Posláním národního parku je uchování a zlepšení přírodního prostředí, ochrana jedinečných geomorfologických hodnot, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zachování typického vzhledu krajiny. Hlavním předmětem ochrany je ochrana reprezentativní ukázky pískovcového fenoménu české křídové pánve, tj. charakteristického reliéfu kvádrových pískovců a na něj vázaných specifických ekologických podmínek určujících biodiverzitu (rozmanitost živočišných a rostlinných druhů).

V rámci evropské soustavy chráněných území Natura 2000 je celý Národní park České Švýcarsko součástí Evropsky významné lokality České Švýcarsko a Ptačí oblasti Labské pískovce. Ptačí oblast Labské pískovce byla vyhlášena nařízením vlády č. 683/2004 Sb. a vedle celého národního parku zahrnuje i sousední CHKO Labské pískovce a malou část CHKO Lužické hory. K tomuto území patří ještě oblast přírodních rezervací Velký rybník a Světlík nedaleko Krásné Lípy. Celková rozloha Ptačí oblasti Labské pískovce je 35570 ha a na celém jejím území bylo zjištěno 140 druhů hnízdících ptáků. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace sokola stěhovavého (Falco peregrinus), chřástala polního (Crex crex), výra velkého (Bubo bubo) a datla černého (Dryocopus martius) včetně jejich biotopů. Evropsky významná lokalita České Švýcarsko v sobě zahrnuje celý Národní park České Švýcarsko a navazující nejcennější části CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hory. Tato lokalita byla původně navržena na ochranu 10 typů přírodních stanovišť a 2 druhů živočichů – vydry říční (Lutra lutra) a lososa obecného (Salmo salar), nově byly přidány dva předměty ochrany EVL ČŠ: mihule potoční (Lampetra planeri) a kapradina vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum). Chráněnými typy přírodních stanovišť pak jsou Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion, Evropská suchá vřesoviště, Extenzivní sečené louky nížin až podhůří - Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis, Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, Jeskyně nepřístupné veřejnosti , Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, Středoevropské lišejníkové bory a Acidofilní smrčiny – Vaccinio-Piceetea.