Národní park Šumava

Péče o území

Péče o přírodu NP se řídí Plánem péče o NP, důležitým nástrojem ochrany přírody je zonace.

Zonace člení území s ohledem na jeho přírodní hodnoty. Plán péče navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany a slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Na rozdíl od zonace území není pro fyzické ani právnické osoby závazný.

Specifický statut má tzv. „bezzásahové území“, vyhlášené v roce 1995 v příhraniční oblasti LS Modrava. Výměra bezzásahového území je 1 325, 98 ha, z toho I. zóny 478,68 ha a II. zóny 847,30 ha.

Správa ochrany přírody trvale usiluje o postupné rozšiřování bezzásahového režimu.