Národní park Šumava

Současné osídlení a využívání území

Odliv trvalého osídlení z oblasti Šumavy způsobil nedostatek pracovních sil v zemědělství, lesnictví i v některých odvětvích zpracovatelského průmyslu. Vysídlení také vedlo k nahrazování pracovní síly velkovýrobními technologiemi s přímým i nepřímým dopadem na přírodní prostředí (způsoby hospodářského využívání lesa, scelování pozemků, větší koncentrace zvířat, meliorace, hnojení apod.). Podstatná část dosud zemědělsky využívané krajiny byla ponechána bez využití a v současné krajině dokládají dřevinami zarůstající plochy (sukcesní plochy) působení renaturalizačního procesu. Po vzniku NP se předešlý způsob hospodaření jak zemědělského, tak lesnického změnil - zemědělství se stává prostředkem k údržbě kulturní krajiny chovem masných plemen skotu, případně produkcí objemových krmiv; lesnictví se stává nástrojem pro dosažení ekologicky stabilnějšího stavu lesních ekosystémů za účelem jejich ponechání autoregulaci.

Zatímco na začátku 2. poloviny 20. století Šumava fungovala převážně jen jako zdroj přírodních zásob (dřevo, rašelina, zemědělské produkty), od 60. let získává stále větší rekreační význam (mimo hraničního pásma a vojenských újezdů). Mnoho objektů změnilo svoji původní funkci na funkci rekreační. V posledních letech (po roce 1989 a po zpřístupnění hraničního pásma) došlo k obrovskému nárůstu rekreačního využití území - přibyly další objekty, vzrostla celková vybavenost území (penziony, restaurace, parkoviště, informační střediska, značené trasy, naučné stezky, informační terénní systém aj.). Tlak na rekreační a sportovní využití území neustále vzrůstá, a to při letních i zimních aktivitách.

Konec 20. století byl veden snahou o dosídlení některých částí Šumavy (Prášily). V roce 1991 probíhalo sčítání obyvatel. Podle údajů z této doby bylo na území NP Šumava 36 různě velkých sídelních útvarů, které byly spravovány 7 obcemi uvnitř NP Šumava a 4 obcemi na jeho hranici. V obcích uvnitř NP žilo 877 obyvatel. Hustota obyvatel v NP nepřekračovala 1,3 obyvatel na km2. V případě započítání do stavu i obcí, kterými prochází hranice NP, byl souhrnný počet obyvatel v roce 1991 roven 2027.

Za dobu dosavadní existence NP došlo k mírnému nárůstu obyvatel v obcích NP (do 10%), danému přirozeným nasávacím efektem do té doby výrazně nezalidněného území. V souladu s demografickými trendy je příchod nových relativně starších osadníků vyrovnáván odchodem mladých lidí do měst.