Základní informace

Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava je příspěvkovou organizací, která byla zřízena rozhodnutím ministra životního prostředí v souvislosti se zřízením Národního parku Šumava v dubnu roku 1991. Hlavní náplní činnosti správy je výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti a rybářství v rozsahu daném zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Správa NP a CHKO Šumava také spravuje státní majetek, především zajišťuje péči o lesní pozemky a porosty, některá nelesní území a drobné vodní toky v NP Šumava.

Webové stránky Správy NP a CHKO Šumava: www.npsumava.cz

Správa Krkonošského národního parku

17. 5. 1963 byla česká strana Krkonoš prohlášena prvním českým národním parkem. Péčí o národní park byla pověřena Správa KRNAP se sídlem ve Vrchlabí. Správa zabezpečuje především ochranu přírody na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. Plní úkoly vyplývající z platných právních předpisů, stejně jako ostatní správy národních parků.

Webové stránky Správy KRNAP: www.krnap.cz

Správa Národního parku České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen zákonem č. 161/1999 Sb. ze dne 1. července 1999. Posláním národního parku je uchování a zlepšení přírodního prostředí, ochrana jedinečných geomorfologických hodnot, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zachování typického vzhledu krajiny.

Webové stránky Správy NP České Švýcarsko: www.npcs.cz

Správa Národního parku Podyjí

Správa Národního parku Podyjí se sídlem ve Znojmě byla zřízena 1. 7. 1991 Ministerstvem životního prostředí ČR. Základním úkolem této organizace je zajišťování ochrany přírody a krajiny na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma. Organizace plní úkoly orgánu státní správy, zajišťuje speciální účelovou správu státních majetků v rámci tohoto zvláště chráněného území, speciální péči o lesní a nelesní ekosystémy, environmentální výchovu vzdělávání a osvětu, jakož i úkoly odborného pracoviště, včetně koordinace výzkumu a monitoringu v území. Držitel Evropského diplomu pro chráněná území Rady Evropy od r. 2000.

Webové stránky Správy NP Podyjí: www.nppodyji.cz