Národní park Šumava

Veřejné využití NP

Veřejné využití území národního parku k ekologické výchově a vzdělávání, jakož i k turistice a rekreaci nezhoršující přírodní prostředí, je dáno posláním národního parku a je uloženo zákony ČR.

Mezi hlavní cíle patří přispět k navození trvale udržitelného vztahu mezi přírodou a člověkem, zpřístupnit obyvatelstvu i návštěvníkům cíle a poslání národního parku a posílit pocit sounáležitosti s existencí NP u místních obyvatel i návštěvníků.

Národní park, jakožto nejvyšší kategorie velkoplošné ochrany přírody v ČR, poskytuje ideální zázemí pro osvětu a vzdělávání. Osvěta a vzdělávání nejsou cílem, ale prostředkem k dosažení vyššího stupně porozumění pro přírodu nejen národního parku.Tato činnost je úzce spjata s turismem a rekreací v území, prolíná se intenzivně ve vztahu k domácímu obyvatelstvu, v popularizační formě s činností odbornou i vědeckou.

Komunikaci s veřejností nelze z mnoha důvodů realizovat striktně pouze v hranicích národního parku. Aktivity veřejného charakteru nezbytně zabírají celé území biosférické rezervace, tzn. území národního parku a jej obklopující chráněnou krajinnou oblast.

Z hlediska předmětu působení Správy na veřejnost existují dvě základní cílové skupiny osob - návštěvníci a místní obyvatelé. Speciální požadavky návštěvníků jsou: neporušená a zároveň „krásná“ příroda pro vlastní relaxaci, informační servis s nabídkou programů, infrastrukturní zázemí. Oproti tomu požadavky místních obyvatel jsou: rozvoj území, svobodné rozhodování o svém majetku a okolí, zaměstnání s možností podnikání, využití volného času a zdravé životní prostředí. Rozdílné potřeby těchto cílových skupin vyžadují různý přístup.