Chráněná krajinná oblast Blaník

Přírodní rezervace Malý Blaník

Lesní komplex na vrcholu Malého Blaníku (580 m.n. m.), výměra 12,7 ha, vyhlášeno 1992. Přírodní památka zahrnuje zachovalé lesy tvořené acidofilními bikovými bučinami a suťovými lesy ve stáří 160 i více let. Skalním podkladem jsou ortoruly. Povrch je balvanitý, s výchozy tvořícími mohutné skalní útvary. Půdy jsou většinou rankery. Většinu plochy tvoří druhově chudé acidofilní bučiny (svaz Luzulo-Fagion), tvořené téměř výhradně bukem (Fagus sylvatica), na sutích na severozápadě jsou vyvinuty suťové lesy (svaz Tilio-Acerion) s lípou (Tilia cordata), jilmem (Ulmus glabra), habrem (Carpinus betulus) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus). Ze zajímavějších druhů rostlin lze na Malém Blaníku spatřit samorostlík klasnatý (Actaea spicata) a bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis). V území byl zaznamenán výskyt plže zemouna skalního (Aegopis verticillus), vzácné mandelinky, dřepčíka Phyllotreta austriaca, z nosatcovitých brouků Rhinomias forticornis a Ceutorhynchus picitarsis. Z ptáků zde hnízdí holub hřivnáč (Columba palumbus), h. doupňák (C. oenas), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), výr velký (Bubo bubo) a kalous ušatý (Asio otus). V jádru přírodní rezervace se nachází mohutná zřícenina poutního barokního kostela sv. Máří Magdalény z 18. století.


Přírodní rezervace Podlesí


Pramenná louka Býkovického potoka a níže položené dva rybníky, výměra 9,9 ha, vyhlášeno 1993. Předmětem ochrany je významná mokřadní lokalita význačnými druhy rostlin a živočichů.
Na prameništní louky s mělkým zrašelinělým horizontem tvořeným rašeliníkem (Sphagnum palustre) je vázáno společenstvo ostřic a vzácných druhů jako jsou prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), violka bahenní (Viola palustris), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). V odvodňovacích stružkách byl vzácně zjištěn výskyt rozchodníku huňatého (Oreosedum villosum).
V litorálním pásmu Velkého a Malého Býkovického rybníka roste cenná vodní a pobřežní vegetace včetně periodicky vznikajících porostů obnažených den. Najdeme zde rdest vláskovitý (Potamogeton trichoides), lakušník vodní (Batrachium aquatile), l. vláskolistý (B. trichophyllum), zevar jednoduchý (Sparganium emersum), přesličku poříční (Equisetum fluviatile), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris), bahničku vejčitou (Eleocharis ovata), myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus). Na dně Velkého Býkovického rybníka roste evropsky významná puchýřka útlá (Coleanthus subtilis).
Bylo zde zjištěno 25 druhů vážek, mimo jiné i evropsky významná vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), vážka jarní (Sympetrum fonscolombei), šidélko kopovité (Coenagrion hastulatum) a šídlatka hnědá (Sympecma fusca). Bylo zde zaznamenáno 10 druhů obojživelníků, např. blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus). Z ptáků se zde objevuje kopřivka obecná (Anas crecca), hnízdí zde moták pochop (Circus aeruginosus).


Přírodní památka Částrovické rybníky


Soustava rybníků v mělkém údolí na Částrovickém potoce, výměra 3,56 ha, vyhlášeno 2001. Přírodní památku tvoří tři malé rybníky obklopené komplexem podmáčených luk. Pod rybníky se nachází cenný komplex prameništních rašelinných luk s ostřicovými společenstvy (svaz Caricion fuscae). Vyskytuje se zde prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), violka bahenní (Viola palustris), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). V litorálním pásmu rybníků jsou vytvořena vodní a pobřežní společenstva se zevarem jednoduchým (Sparganium emersum) a přesličkou poříční (Equisetum fluviatile). Z bezobratlých se objevuje rak bahenní (Astacus leptodactylus), zaznamenán byl čolek obecný (Triturus vulgaris) a skokan hnědý (Rana temporaria), z plazů užovka obojková (Natrix natrix). Z ptáků tu hnízdí rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) a polák chocholačka (Aythya fuligula).


Přírodní památka Rybník Louňov

Rybník s vodními a litorálními společenstvy, výměra 1,876 ha, vyhlášeno: 2001
Rybník má široké litorální pásmo s dominantním rákosem obecným (Phragmites australis) a s výskytem silně ohrožené ostřice plstnatoplodé (Carex lasiocarpa), na něj navazuje pás keřových vrb a olší. Na vrbový pás nasedají plochy s fragmenty původních podmáčených luk s výskytem mochny bahenní (Potentilla palustre).